موفقیت جنگنده بدون سرنشین ترکیه در دومین پرواز خود در تست شناسایی سیستم

موفقیت جنگنده بدون سرنشین ترکیه در دومین پرواز خود در تست شناسایی سیستم