مردم ترکیه در مقابل زورگویی و ترور گردن خم نکردند

مردم ترکیه در مقابل زورگویی و ترور گردن خم نکردند