کنسولگری ترکیه در موصل از دست داعش آزاد شد

کنسولگری ترکیه در موصل از دست داعش آزاد شد