اهتزاز پرچم ترکیه توسط سرباز ترک در مرکز عفرین

اهتزاز پرچم ترکیه توسط سرباز ترک در مرکز عفرین