اهدای جایزه به امینه اردوغان در نیویورک

اهدای جایزه به امینه اردوغان در نیویورک