حضور کماندوهای ترکیه در منطقه هفتانین

حضور کماندوهای ترکیه در منطقه هفتانین