حذف محدودیت‌های فروش جنگنده های اف ـ 16 آمریکا به ترکیه از بودجه دفاع نظامی آمریکا

حذف محدودیت‌های فروش جنگنده های اف ـ 16 آمریکا به ترکیه از بودجه دفاع نظامی آمریکا