افتتاح مرکز ذخیره سازی گازِ دریاچه نمک

مرکز ذخیره سازی گازِ دریاچه نمک افتتاح شد