چاووش اوغلو: تحمل اتلاف وقت در لیبی را نداریم

چاووش اوغلو: تحمل اتلاف وقت در لیبی را نداریم