بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه در رابطه با فعالیت های اکتشاف و حفاری کشتی یاووز در مدیترانه شرقی

بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه در رابطه با فعالیت های اکتشاف و حفاری کشتی یاووز در مدیترانه شرقی