بررسیهای فرمانده دوم ارتش ترکیه از کوه برصایا

ژنرال اسماعیل تمل فرمانده دوم ارتش ترکیه، بررسیهایی در کوه برصایای عفرین که از تروریستها پاکسازی شده است، انجام داد.