آیا آمریکا پولی را که ترکیه برای اف-35 پرداخت کرده است، برمی گرداند؟