50 پناهنده در آبهای ترکیه نجات داده شد

50 پناهنده در آبهای ترکیه نجات داده شد