تعلق جایزه نوبل اقتصادی 2017 به یک اقتصاد دان آمریکایی

تعلق جایزه نوبل اقتصادی 2017 به یک اقتصاد دان آمریکایی