وداع دردناک پدربزرگ فلسطینی با نوه‌هایش

 

خالد نبهان: اینجا روحِ روح من ریم و برادرش طارق را کشتند