تظاهرات اعتراض آمیز علیه محاصره اقتصادی در یمن

هزاران تن از شهروندان یمن در صنعا پایتخت این کشور در اعتراض به تحریم و محاصره اقتصادی که از سوی عربستان سعودی اداره می شود، دست به اعتراض زدند.