استفاده از ترکمنی به عنوان زبان رسمی کرکوک تصویب شد

استفاده از ترکمنی به عنوان زبان رسمی کرکوک تصویب شد