صف‌های طولانی افغان‌ها برای برداشت پول از بانک‌ها

شهروندان افغان برای برداشت پول از بانک‌ها در کابل به صف ایستادند. 

شهروندان افغان برای برداشت پول از بانک‌ها، صف‌های طولانی را در پایتخت تشکیل دادند. 

در بین مردم نگرانی‌هایی مبنی بر اینکه ممکن است محدودیت‌های جدیدی اعمال شود، وجود دارد. 

طالبان دستور داد بانک‌ها باز شوند، اما مقدار برداشت هفتگی را به 200 دلار محدود کرد.