رزمایش مشترک ترکیه و آذربایجان

در رزمایش مشترک نیروهای مسلح ترکیه و آذربایجان در جمهوری آذربایجان، تمرین ماموریت‌های شبانه انجام شد.