روند تصرف افغانستان از سوی طالبان چگونه بود؟

روند تصرف افغانستان از سوی طالبان چگونه بود؟