میزبانی پاریس از اعضای پ.ک.ک/ی.پ.گ در مجلس سنای فرانسه

میزبانی پاریس از اعضای پ.ک.ک/ی.پ.گ در مجلس سنای فرانسه