مخالفین نظامی سوریه بسوی شهر درعا پیشروی می کنند

گروههای نظامی مخالف رژیم اسد در سوریه به پیشروی خود بسوی مرکز استان درعا واقع در جنوب این کشور ادامه می دهند.