کاربران اینترنت از پلتفرم های خود برای جلب توجه به جنایات شهر رفح استفاده می کنند

کاربران اینترنت از پلتفرم های خود برای جلب توجه به جنایات شهر رفح استفاده می کنند