کنترل فرودگاه تلعفر بدست نیروهای شیعی افتاد

نیروهای شیعی کنترل فرودگاه تلعفر را در دست گرفتند. 

نیروهای شیعی با حمایت دولت عراق، کنترل فرودگاه تلعفر در 70 کیلومتری غرب موصل را از دست تروریست ها خارج ساختند.