حملات ارمنستان به جمهوری آذربایجان ادامه دارد

ارمنستان بار دیگر در مقابل چشمان جهان، غیرنظامیان در آذربایجان را مورد هدف قرار داد