حمله به نوجوان شانزده ساله فلسطینی در حین رفتن به خانه‌اش

حمله به نوجوان شانزده ساله فلسطینی در حین رفتن به خانه‌اش.