افغانستان امروز به حملات انتحاری متزلزل گردید

افغانستان امروز به حملات انتحاری متزلزل گردید .