چنگ زدن افغان‌ها به سپر هواپیمای نظامی آمریکا

شمار زیادی افغان ناامیدانه به هواپیمای نیروی هوایی آمریکا که قصد داشت از فرودگاه کابل بلند شود، چسبیده بودند.