آغاز ازدحام، ترس و وحشت در فرودگاه کابل

با پیشروی طالبان به پایتخت افغانستان کابل، کسانی که می خواستند با وحشت از کشور خارج شوند فرودگاه بین المللی کابل را پر کردند.