تظاهرات تغییرات اقلیمی در کل جهان

بیش از 5 هزار تظاهرات در سطح جهان، طی روز انجام خواهد شد