ابتدا خشکسالی، سپس آتش سوزیهای جنگلی، اکنون نیز طوفان شن و تگرگ استرالیا را درنوردید

ابتدا خشکسالی، سپس آتش سوزی های جنگلی، اکنون نیز طوفان شن و تگرگ استرالیا را درنوردید