عنقا پارک درهای خود را بر روی بازدید کنندگان گشود

واندرلند اورآسیا بزرگترین پارک و مجموعه تفریحی اروپا در آنکارا با حضور رئیس جمهور ترکیه گشایش یافت.