شهرهای آرام ترکیه

در شبکه بین‌المللی 'شهرهای آرام' از 30 کشور جهان، 18 شهرستان از ترکیه جای دارد.