رقص "سامان" در اندونزی با تعداد رقاصانش رکورد شکست

در اجرای رقص "سامان" که متعلق به منطقه "آچه" اندونزی میباشد، 6 هزار و 600 تن شرکت نمودند.