رقص فلامینگوها در دریاچه وان

حوزه دریاچه وان ترکیه به محل برگزاری فستیول باشکوه رقص فلامینگوها مبدل شده است.