ربات زیردریایی

در دانشگاه برگن نروژ، یک زیردریایی با تکنولوژی عالی تولید شد.

توسط این زیردریایی کوچک، در اعماق دریای نروژ و مناظق کشف نشده زیر یخها، کشفیات جدیدی انجام خواهد شد.