لحظاتی زیبا به همراه دلفین ها

یک گروه دلفین، کشتی تفریحی در آبهای خلیج آدراسان آنتالیا را همراهی کردند.