کشف مجسمه های سه هزار و سیصد ساله در مصر

در شرق قاهره پایتخت مصر دو مجسمه متعلق به پادشاهان قدیمی مصر کشف گردید. 

گمان می رود یکی از این مجسمه ها به رامسس دوم تعلق دارد .