خرس پاندایی که با آدم برفی بازی میکند

پاندایی که در باغ وحش تورنتو با آدم برفی بازی میکرد، از سوی تماشاچیان، بسیار مورد توجه واقع شد.