همسایه ات را بردار و بیا

ترکیه با شعار " همسایه ات را بردار و بیا " در نمایشگاه جهانگردی در عربستان سعودی شناسانده شد.