در هر کجای این جهان، درمانده ای باشد، ما آنجاییم، ترکیه آنجاست، تیکا آنجاست

در هر کجای این جهان، درمانده ای باشد،

ما آنجاییم،

ترکیه آنجاست،

تیکا آنجاست