بزرگترین مسجد ترکیه امروز در استانبول افتتاح می شود

"مسجد بزرگ چاملیجا" بزرگترین مسجد ترکیه که 6 سال قبل پی ریزی شده و 63 هزار نفر ظرفیت دارد امروز در استانبول افتتاح می شود