باتمان، در خصوص انتقال آثار تاریخی، نمونه ای برای کل جهان

باتمان، در خصوص انتقال آثار تاریخی، نمونه ای برای کل جهان