برج ایفل برای جلب دقت به سرطان سینه به رنگ صورتی نور افشانی شد

برج ایفل برای جلب دقت به سرطان سینه به رنگ صورتی نور افشانی شد .