برگزاری جشن اول می روزجهانی کارگر در ترکیه

اول می روز جهانی کارگر با شرکت نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و اقشار مختلف مردم ترکیه با جشن های با شکوهی برگزار شد.