بمبی که از جنگ جهانی دوم مانده است

در لهستان بمبی که از جنگ جهانی دوم مانده است، یافته شد. این بمب که 500 کیلو وزن داشته و 250 کیلو مواد منفجره حمل میکند، در حین حفاریهای ساخت جاده یافته اشد.