ظاهر کودک سوری نجات یافته از آوار، که شرم بشریت میباشد

ظاهر کودک سوری نجات یافته از آوار، که شرم بشریت میباشد