یورش خودرو به جمع مردم در آمریکا

در ایالت بوستون شرقی در آمریکا یک خودروی به جمع مردم یورش برد.