ایستگاه مترو در لندن بسته شد

در پی حمله مسلحانه در نزدیکی پارلمان انگلستان ایستگاه مترو در لندن بر روی ترافیک بسته شد