وزیر فینانس ایالت هسن آلمان خودکشی کرد

توماس شفر 54 ساله وزیر فینانس االت هسن آلمان به علت بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا ویروس خودکشی کرد